Mapy akustyczne, stanowią podstawę oceny klimatu akustycznego. Mapy akustyczne wykonuje się po to by wykreślić graficznie rozkład pola akustycznego na danym obszarze. Przy obliczeniach należy uwzględnić lokalizację źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. Najczęstsze źródła hałasu to: drogi, linie kolejowe, tramwajowe, lotniska, maszyny oraz urządzenia techniczne.

Jak zbadać powyższe parametry?

– przede wszystkim na podstawie danych akustycznych:

a) mocy akustycznych uzyskanych na bazie terenowych pomiarów poziomu dźwięku

b) informacji podanych przez producentów itp.

– również na podstawie  danych nieakustycznych

a) natężenie i struktura ruchu pojazdów na danej trasie

b) częstotliwość lotów

c) rodzaje obsługiwanych statków powietrznych, itp

Kolejnym istotnym elementem każdej mapy akustycznej jest model geometryczny analizowanego terenu, który wpływa bezpośrednio na poprawność obliczeń.

Co powinien uwzględniać model geometryczny?

-rzeczywistą i prognozową lokalizację (źródeł hałasu, obiektów ekranujących hałas, czyli budynki, nasypy, ekrany) istniejących pasów gęstej zieleni oraz co chyba najważniejsze topografię ekranu.

Dyrektywa 2002/49/WE

Gdy Polska weszła do Unii Europejskiej automatycznie zaczęła nas obowiązywać Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.

Co to oznacza?

Że, zalecaną metodą obliczeniową propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym jest metoda opisana w normie PN-ISO 9613-2:2002 pt. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.

Pełne brzmienie Dyrektywy:

Zobacz jak wyglądają mapy akustyczne

 Czytaj więcej o mapach akustycznych…